hela denna avdelning är en annons från Helsingborgs Stad
30 november 2020Så här ska stadsdelen se ut i framtiden.

Så kommer Oceanhamnen se ut

Oceanhamnen har ett läge som inte många städer i landet kan skryta med. Området, som tidigare tillhört Helsingborgs hamn, byggs i etapper. När hela Oceanhamnen är fullt utbyggd kommer det att finnas kontor, butiker, restauranger, service, ett badhus, kajpromenader och parker.

Oceanhamnen byggs i fyra etapper. Den första etappen byggs nu för fullt och kommer att vara färdig sommaren 2022 med bland annat bostäder, kontor, restauranger, hotell och en grön park med lekplats som tidigare varit torrdocka. Här har barn fått bestämma tema, som går i djungelns tecken. Etapp två innehåller ett bostadskvarter och en förskola. Planförslaget för tredje etappen har precis varit ute på samråd och omfattar flera publika anläggningar. Här planeras bostäder, badhus, idrottsanläggning, torg kantat av handel och service, parkeringshus, park och promenadstråk. Dessutom bevaras ett äldre hamnmagasin, som påminner om  hamnens historia.

 

– Badet är ett viktigt inslag i stadsdelen. Det kommer att ha bassänger på 50 och 25 meter, men även mindre multibassänger och familjebad. Det blir hela Helsingborgs familje- och aktivitetsbad i fint läge med utsikt över Öresund, säger Karin Kasimir, som är planarkitekt för området.

 

Intill badet anläggs en park och en idrottsanläggning med plats för flera idrottshallar, samt ett parkeringshus. Badet och idrottsanläggningens entréer ligger mot ett torg där även ett kringbyggt bostadskvarter är placerat. Torget kantas av handel och uteserveringar. Ytterligare två kringbyggda bostadskvarter syns på bilden, ett av dem är integrerat med dagligvarubutik och parkeringshus. Längst bort är en bostadslänga planerad, vars granne på andra sidan är ett äldre hamnmagasin, Magasin 405.

 

I Oceanhamnen planeras det för ett familje- och aktivitetsbad med utsikt över Öresund.

 

– I den tredje etappen blir det cirka 260 bostäder med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Bostadskvarteren, där husen är mellan tre och sju våningar, har gröna vindskyddade och slutna gårdar, med en tydlig gräns mellan offentligt och privat. Fasaderna utförs i tegel eller puts med en variation mellan olika byggnader, som ska stärka karaktären av kvartersstad och bli en modern fortsättning på Helsingborgs centrum, säger Karin Kasimir.

 

Varför bevarar ni det gamla hamnmagasinet?

– Man kan säga att det är en viktig bärare av hamnens historia inom området. Magasin 405 byggdes 1945 och är det enda magasinet som finns kvar. Det är dessutom skyddat från rivning. Här blir det någon form av centrumverksamhet, mötesplatser, café, kontor eller utställningslokaler. Möjligen även bostäder.

 

Hur är det med parkering i området?

– I första etappen har vi löst det genom parkering under varje bostadskvarter. I tredje etappen löser vi det genom två parkeringshus – det ena som en mobilitetshubb med koppling till en dagligvarubutik, och ett Resursens hus med en inre lastkaj. Där tänker vi att omlastning av olika leveranser ska minska trafiken i stadsdelen, men också att det kan finnas bil- och cykelpooler, reparationsverkstad, och plats för leveranser av paket från e-handel, säger Karin Kasimir.

 

Trafik till och från området, hur har ni löst det?

– I dag är det en rondell vid infarten, men vi tittar på en lösning som är bättre anpassad både för trafiken till färjorna och till Oceanhamnen. Med cykel kommer man att nå stadsdelen via en gång- och cykeltunnel, som kommer upp vid entrétorget intill badet.

Det kommer även att finnas en bro över till området, och denna har redan börjat byggas.

 

– Det blir en bro för gående och cyklister som landar på torget i Oceanhamnens norra del. Härifrån blir det möjligt att snabbt nå tåg, bussar och färjor i Helsingborg C. Bron når även den planerade ”djungelparken” i torrdockan, och ska vara på plats sommaren 2021.

Oceanhamnen ska bli ett av landets smartaste bostadsområden där man i många fall tänjer på gränserna för vad som är möjligt när det gäller miljö och hållbarhet. ”Tre rör ut” i bostäder och affärslokaler är en miljölösning som ökar biogasproduktionen och minskar energi- och vattenförbrukning.

Oceanhamnen är ett av tre huvudområden som visas upp under H22 City Expo sommaren 2022.

Läs mer om utvecklingen av Oceanhamnen här.

Helsingborgs Dagblad
Ansvarig utgivare: Pia Rehnquist
Produktion: Bonnier News Brand Studio
Om cookies